Piráti 2022: 21 priorit pro Prahu 12

Praha 12 přívětivá, udržitelná a bez korupce

Dohodli jsme se s hercem Markem Adamczykem a nechali pro Vás namluvit náš program pro komunální volby. 21 priorit pro Prahu 12 si tak můžete pustit třeba při běhání, cestou v tramvaji nebo během uspávání Vašich ratolestí.


Vycházíme z celopražského programu. Nechtěli jsme kopírovat body z něj, i když se s nimi ztotožňujeme, proto si jej prosím prostudujte také.

Dvanáctka udržitelná

1. ochrana zeleně a biodiverzita

 • Budeme chránit stromy, zeleň a ornou půdu před výstavbou
 • Ve spolupráci s odborníky budeme udržovat tu nejvhodnější péči o zeleň, aby se například nesekala tráva, když se očekává sucho
 • Nepolevíme ve výsadbě stromů na sídlištích i ve volné krajině
 • Podpoříme ochranu biodiverzity citlivou údržbou městské zeleně a zemědělských ploch
 • Nepoužíváme ve veřejné zeleni jedovaté glyfosáty a nebudeme tento přístup měnit
 • Nechceme nová parkoviště místo zeleně
 • Do parku Povodňová chceme přivést život tak, aby se stal místem pro relaxaci všech věkových skupin. Rozhodně nechceme polovinu parku, která je stavebním pozemkem, prodat či sami zastavět.

2. změna klimatu a sucho

 • Bereme vážně změnu klimatu a riziko sucha. Prosazujeme adaptační opatření v maximální míře
 • Podpoříme zodpovědné využití přírodních zdrojů (zelená energetika, energeticky efektivní budovy, hospodaření s dešťovou vodou, třídění bioodpadu aj.)
 • Podpoříme občany ve zpracování žádostí na zateplení, fotovoltaické panely, ap.

3. krotíme developery

 • Jsme jediní, kdo opravdu brání předimenzovaným projektům, krotíme developery v jejich nadsazených projektech
 • Nechceme z Prahy 12 jen noclehárnu. Jsme proti udělování výjimek z podílu komerčních ploch u developerských projektů. V nové zástavbě musí být byty doplněné o občanskou vybavenost a infrastrukturu (školky, obchody, služby, MHD aj.)
 • Podpoříme vznik nových pracovních míst tím, že v novostavbách budeme vyžadovat obchody a kanceláře
 • Prosazujeme územní studie při rozvoji rozsáhlých ploch. Hlídáme jejich dodržování včetně bilančních tabulek (územní studie Komořany, územní studie Nové Dvory, územní studie Kamýk atd.). Zasadíme se o dopracování ÚS Komořany i pro územní rozhodování
 • Prosazujeme, aby si stabilizovaná území (např. sídliště) zachovala svůj současný ráz
 • Využíváme profesionálně sepsaná odvolání proti špatným rozhodnutím státní správy
 • Chceme zachovat ráz Cholupic a Točné. Nebudeme podporovat rozrůstání rodinných a bytových domů na úkor polí a luk bez vytvoření odpovídající promyšlené územní studie
 • Budeme pokračovat v budování chybějících městských služeb v Cholupicích a Točné (kanalizace, chodníky, školka a kulturní dům v Cholupicích) a v rekonstrukcích točenského a cholupického náměstí
 • Prosadíme změnu územního plánu v parku Povodňová na nezastavitelné území

4. veřejná doprava

 • Plně podporujeme zahájenou výstavbu metra D (včetně odbočky do Modřan)
 • Dotáhneme tramvajové tratě na Kamýk a do Komořan
 • Budeme jednat o přímém autobusovém napojení Cholupic a Točné do centra Modřan
 • Prověříme lepší využitelnost vlakového spojení z Komořan a Modřan do centra (zkrácení intervalů ve špičce)

5. pěší a cyklodoprava

 • Chceme co největší pěší průchodnost města, proto budeme odstraňovat bariéry a dbát na průchodnost míst v nové výstavbě. Budeme dále doplňovat přechody pro chodce a obnovovat chodníky
 • Moderní způsoby dopravy (kola, koloběžky, sdílení atd.) mají mít ve městě své rovnoprávné místo

6. individuální motorová doprava

 • Upřednostňujeme chytrá řešení problému s parkovacími místy (vyznačování parkovacích míst liniemi, změna stání z podélných na kolmá, P+R parkoviště)
 • Zasadíme se o napojení Prahy 12 na Pražský okruh obchvatem Komořan a otevření sjezdu v Písnici

7. využití městského majetku

 • Nebudeme prodávat městský majetek, zejména ne městské byty. Zároveň chceme minimalizovat prodej městských pozemků určených k výstavbě
 • Chybějící finance je nutno hledat úsporami, efektivním využitím majetku a v dotačních příležitostech
 • Městské byty budeme nadále rychle opravovat, aby sloužily svému účelu
 • Budoucnost Prioru a okolí vzejde z urbanistické studie, po které bude následovat otevřená architektonická soutěž

Dvanáctka moderní

8. více škol a školek

 • Naší prioritou je rozšíření kapacity základních škol (nová škola v Komořanech a nová škola v Modřanech)
 • Neopomeneme rozšíření kapacity předškolní péče. Dlouhodobým cílem musí být taková kapacita mateřských škol, aby bylo možné poskytnout předškolní péči i dvouletým dětem
 • Zasadíme se o vznik nové střední školy na Praze 12

9. digitalizace a online služby

 • Udržíme rozpočet městské části dostupný online a rozklikávací až na úroveň faktur
 • Dokončíme veřejnou evidenci městského majetku a pozemků
 • Rozšíříme nové funkce Portálu Pražana i na Prahu 12 (např. digitalizace záborů prostranství pro pořádání akcí)
 • Skrze členství ve spolku Otevřená města budeme podporovat rozvoj open source ve veřejné správě
 • Ubráníme IT zakázky úřadu před tzv. vendor lock-in
 • Zápisy do všech školek a škol musí být možné provést online
 • Podpoříme zapojení nových technologií v kooperaci s veřejným a soukromým sektorem, např. monitoringu hluku, prašnosti, intenzity dopravy atp.

10. otevřenost úřadu a komunikace

 • Budeme dále udržovat a rozvíjet transparentnost rozhodovacích procesů (online přenosy ze zastupitelstva, jmenovité hlasování v radě, transparentní grantová řízení, účast veřejnosti v komisích městské rady)
 • Budeme dále zvyšovat zapojení občanů prostřednictvím participativního rozpočtu
 • Veřejné zakázky budou zadávány otevřeně, s co nejdelšími dobami zveřejnění tak, abychom získali co největší počet nabídek
 • Zprostředkujeme komunikaci obyvatel se svou radnicí všemi prostředky: digitálně, telefonicky, písemně, na sociálních sítích i při osobních setkáních s předními představiteli města
 • Zavedeme systém rychlého hodnocení spokojenosti se službami úřadu. Záleží nám na profesionálním přístupu úředníků

11. kvalita vzdělávání

 • Podpoříme osobní růst pedagogů i vzdělávání ředitelů škol a jejich zástupců (rozvojový program MAP a kulaté stoly)
 • Školy na Praze 12 budou umožňovat rozvoj mediální, finanční, digitální i environmentální gramotnosti a jazyků
 • Podporujeme začleňování žáků-cizinců a inkluzivní vzdělávání
 • Otevřeme školy inovacím a modernímu vzdělávání

13. moderní architektura a umění

 • Veřejné stavby musí mít architektonické zpracování odpovídající moderním trendům, Praha 12 si zaslouží řádné architektonické soutěže, jak je ve světě zvykem
 • Oživíme veřejný prostor o nové umělecké objekty

Dvanáctka přívětivá

14. senioři

 • Postavíme domov seniorů při ulici Nikoly Vapcarova
 • Seniorům a dalším potřebným zajistíme sociální a zdravotní služby až domů
 • Prosadíme rozšíření pečovatelské služby na sobotu a neděli
 • Podpoříme seniorské kluby včetně vzniku nových
 • Vítáme aktivní život seniorů
 • Rozšíříme lavičky pro nezbytný odpočinek všude tam, kde jsou potřeba

15. lidé v nouzi

 • Udržíme podporu neziskových organizací pomáhajících rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou, zvyšováním cen, nezaměstnaností či bytovou krizí
 • Pomůžeme lidem s bydlením. Udržíme pozici navigátora kontaktního místa pro bydlení a referenta nájemních vztahů
 • Rozšíříme bytový fond města včetně sociálního bydlení
 • Podpoříme vznik nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova
 • Pomůžeme se začleňováním ukrajinských uprchlíků (ekonomická soběstačnost, ubytování, místa ve školách a školkách, místa u lékařů, zubařů)

16. rodiče a děti

 • Pomůžeme rozvoji atraktivity dětských hřišť pro různé věkové skupiny (včetně hřišť pro starší děti např. formou skateparků)
 • Budeme pokračovat v doplňování stínících a vodních prvků na dětských hřištích, větší dětská hřiště doplníme o toalety
 • Navýšíme podporu dětských skupin a volnočasových klubů vč. finanční
 • Chceme radnici otevřenou dětem (hrací prvky, přebalovací pult, hlídání dětí rodičů účastnících se jednání zastupitelstva apod.)

17. kultura, sport a volný čas

 • Budeme nadále podporovat spolky, sportovní kluby a zájmové organizace, a to i finančně
 • Do našich kulturních center budeme zvát umělce zaměřené na různé generace
 • Umožníme a finančně podpoříme komunitní, kulturní, sportovní a rodinné akce pořádané na Praze 12
 • Využijeme hřiště u ZŠ Smolkova pro stavbu multifunkční sportovní haly
 • Podpoříme výkup pozemků pro fotbalové hřiště na Točné
 • Nabídneme více sportovních meziškolních akcí
 • Vytvoříme rozmanitější školní hřiště, mimo výukové hodiny přístupná veřejnosti
 • Oživíme prostory na sídlištích vybudováním míst k setkávání obyvatel
 • V parku Povodňová budeme usilovat o vznik venkovního prostoru pro pořádání kulturních akcí
 • Budeme nadále pečovat o naučné stezky a podporovat rozvoj dalších

18. zdravotnictví

 • Usilujeme o rozšíření počtu zdravotnických zařízení tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči
 • U každého developerského projektu budeme nadále důsledně požadovat nebytové funkce, které umožní lékařům otevírat nové ordinace
 • Důraz klademe na prevenci, včetně zdravého stravování ve školách a školkách
 • Věnujeme pozornost potřebám rodin s hendikepovaným, nemocným či umírajícím členem rodiny (informační servis, půjčovna pomůcek, péče v domácnostech dle reálných potřeb ad.)

19. prevence kriminality a hazard

 • Navážeme na podporu prevence kriminality, například formou přednášek a besed
 • Nepolevíme v boji proti nelegálním hernám

20. úroveň politické kultury

 • Budeme nadále bojovat proti korupci, klientelismu, osobním útokům, lžím a vulgaritám v místní politice
 • Budeme naslouchat občanům, hájit jejich dlouhodobé zájmy a podporovat občanskou angažovanost

Dvanáctka budoucnosti

21. vidíme dál

 • Náš vyhled přesahuje dobu jednoho volebního období. Chceme připravit město pro ty, kteří přijdou po nás. Nebudeme se podílet na rozkrádání budoucnosti generace našich dětí a vnoučat. Máme odvahu společně tvořit město správně.
Navrhni úpravu