Povolební strategie

pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 12 v roce 2022

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Praze i České republice a transparence u nás není jen na papíře. Proto předkládáme, jako jediná strana v Praze, jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání Rady městské části s cílem dostat maximum našich priorit do koaličního programu. Nelpíme ale za každou cenu na zisku funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.

Budeme jednat se všemi ostatními demokratickými politickými stranami a koalicemi. Naše podpora libovolné rady je podmíněna tím, že do rady nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií. V žádném případě nepodpoříme vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM anebo SPD. Dále si neumíme představit spolupráci se stranami, které hájí zájmy developerů na úkor občanů.

17 priorit Pirátů

Tyto konkrétní priority budeme prosazovat během čtyřletého volebního období:

 1. Prosazování co největšího množství adaptačních opatření
 2. Developeři se musí podílet na občanské vybavenosti
 3. Nezahušťovat sídliště dalšími výškovými domy
 4. Žádné změny územního plánu ze zeleně na obytnou výstavbu, dokud jsou pro výstavbu dostupné brownfieldy
 5. Zapojování občanů při zpracovávání územních studií a plánování priorit rozvoje, udržení participativního rozpočtu
 6. Důraz na veřejnou, pěší a alternativní dopravu
 7. Zveřejňování jmenného hlasování členů rady, aby bylo jasné, kdo nese odpovědnost; zachování online přenosů zasedání zastupitelstva
 8. Zachování transparentního rozklikávacího rozpočtu obce až na úroveň jednotlivých faktur
 9. Jednání komisí rady přístupné veřejnosti
 10. Kvalitnější a rozmanitější školy a školky
 11. Férový obsah Novin Prahy 12
 12. Co nejvíce otevřených výběrových řízení
 13. Modernizace a digitalizace úřadu
 14. Veřejné stavby realizovány skrze architektonické soutěže
 15. Neprodávání městského majetku
 16. Aktivní bytová politika a politika bydlení
 17. Nulová tolerance hazardu

Celý program je na webu praha12.pirati.cz/komunalni-volby.

Během voleb

 • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Volební lídr může nezávazně komunikovat s ostatními stranami a koalicemi adekvátně situaci.

Hned po volbách

 • Sejdeme se hned v neděli v 11:00 jako zastupitelský klub (nebo v jiný čas oznámený lídrem).
 • Na tomto svém prvním setkání jmenuje zastupitelský klub vyjednávací tým, který si zvolí svého vedoucí/ho a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání.
 • Vyjednávání vede vedoucí vyjednávacího týmu. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí klubu a místnímu sdružení. Vedoucí vyjednávacího týmu má na starosti také hlavní mediální výstupy.
 • Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů. Všichni si připomenou pirátské demokratické minimum.
 • Po projednání výsledku vyjednávání s klubem a místním předsednictvem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) na jednání místního fóra. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice schválený místním fórem volební program tam, kde se tyto dva liší.

Vztah k Radě městské části Praha 12

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi demokratickými subjekty, které budou v zastupitelstvu. Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

Vítězství ve volbách

Na starostu nominujeme volebního lídra. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele/ky, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost.

Účast v radě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub či místní fórum mohou radní/ho za Piráty žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda/kyně klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nové/ho radní/ho a výměnu na dané pozici.

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita města, a tedy i jeho rady. Snaha o vyvolání nedůvěry radě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv hlavním programem jen proto, že jsme v opozici.

Spolupráce v zastupitelstvu

 • Spolupráce na konkrétních tématech

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi demokratickými politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu. Zejména navazujeme kontakty s podobně naladěnými zastupiteli z ostatních stran.

Vnitřní poměry klubu

 • Zastupitelský klub Pirátů utvoří všichni zvolení zastupitelé a zastupitelky. Každý zastupitel/ka se řídí demokratickým minimem. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.
 • Po sestavení rady si členové a členky klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny oblasti.
 • Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 2/3 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu/kyni.

Vztah klubu k Pirátské straně

 • Úspěch v komunálních volbách nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany a náboru nových členů.
 • Místní fórum vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu.
 • Zastupitelský klub bude pravidelně informovat členskou základnu o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li místní či krajské sdružení něco jiného, zastupitelský klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb.

Vztah klubu k zastupitelům na pražském magistrátu

Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou komunikaci a oboustrannou komunikaci s týmem Pirátů na magistrátu o záležitostech týkajících se Prahy 12 projednávaných v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.


Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se svou kandidaturou zavazují k jeho dodržení. Pokud to bude možné a vzhledem k volebnímu výsledku a personálnímu složení zastupitelstva logické, budeme postupovat podle tohoto dokumentu. Dokument však není dogma, a pokud to nebude dávat smysl, klub zastupitelů dokument přepracuje a navrhne místnímu či krajskému sdružení ke schválení.

Navrhni úpravu