Program pro komunální volby 2018

Budeme vytvářet místo, které je příznivé pro život lidí, zvířat a přírody.

Vycházíme z celopražského programu. Nechtěli jsme kopírovat body z něj, i když se s nimi ztotožňujeme, proto si jej prosím prostudujte také.

Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

 • Město, které žije. Oživení prostor na sídlištích vybudováním míst k setkávání obyvatel, například na místě starých opuštěných pískovišť. Každý prostor přirozeně sdružuje sousedy na docházkové vzdálenosti - komunity se společnými zájmy, které jsou zdrojem sdílení a jsou vítaným partnerem radnice.
 • Zkrotíme developery a jejich pokusy zahušťovat sídliště. Nechceme změny územního plánu ze zeleně na obytnou výstavbu, dokud jsou pro výstavbu dostupné nevyužité průmyslové areály (tzv. brownfieldy).
 • Nechceme z Prahy 12 noclehárnu. Jsme proti udělování výjimek z podílu komerčních ploch u developerských projektů, nechceme jen samé byty bez občanské vybavenosti a infrastruktury.
 • Zapojíme občany do územního plánování. Budeme aktivní během tvorby územní studie Kamýku a při dokončení územní studie Komořan, nebudeme ignorovat podněty obyvatel.
 • Točenská infrastruktura. Budeme podporovat vybudování kanalizace na Točné.
 • Oživíme veřejná prostranství. Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných prostranství v centrech Modřan, Kamýku, Komořan, Cholupic i Točné.
 • PRIORity. Chceme se lépe starat o nemovitosti ve vlastnictví městské části. Budeme usilovat o přestavbu budovy Prioru a jeho využití pro komerční a veřejné aktivity.
 • Zachováme ráz Cholupic a Točné. Proto nebudeme podporovat rozrůstání rodinných domů na úkor polí a luk bez vytvoření odpovídající promyšlené územní studie.

Otevřená radnice

 • Videopřenosy z jednání Zastupitelstva městské části budou streamovány živě na Internetu a jejich záznamy archivovány. Jednání komisí rady budou přístupná veřejnosti.
 • Zveřejníme jmenné hlasování členů rady, aby bylo jasné, kdo za co nese odpovědnost.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet s grafickou vizualizací, založený například na existujícím otevřeném řešení CityVizor vyvinutém na ministerstvu financí.
 • Veřejná inventarizace majetku. Na webu bude dostupný seznam majetku, který vlastní či spravuje městská část.
 • Zakázky budou kvalitně a profesionálně zadávány. Pokud to bude možné, výběrová řízení budou vyvěšena déle a aktivně oslovíme co nejvíce potenciálních zájemců.
 • Chceme férové noviny Prahy 12, které budou sloužit především jako zdroj informací o dění v naší městské části, nikoli jako prostor pro dehonestování opozice. Měly by mít spravedlivě rozdělený prostor i pro názory jiných.
 • Odpolitizujeme státní správu. Budeme se zasazovat o restrukturalizaci modelu smíšené veřejné správy na ÚMČ a o jasné oddělení státní správy od samosprávy z důvodu větší transparentnosti a nezávislosti.
 • Pirátský starosta bude k dispozici jednou měsíčně v hospodě na pivo k diskuzi nad připomínkami občanů.

Doprava

 • Navýšíme parkovací kapacity na sídlištích vymezením parkovacích míst. Podporujeme vybudování parkoviště P+R poblíž stanice Nádraží Modřany.
 • Podpoříme vybudování napojení na Pražský okruh a obchvatu Komořan.
 • Počítáme s napojením Komořan na tramvajovou síť.
 • Preferujeme hromadnou a alternativní dopravu jako např. cyklistiku, pěší.

Kultura

 • Podpoříme kulturní spolky a akce, zejména nekomerční, formou transparentních grantových řízení. Budeme podporovat komunitní život.
 • Pokusíme se otevřít nová kulturní zařízení např. divadlo, hudební klub.
 • Do našich kulturních center budeme zvát umělce zaměřené na různé generace: mladší, střední i starší.
 • Oživíme veřejný prostor o nové umělecké objekty.

Moderní město

 • Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme tím občanům i úředníkům, zavedeme možnost objednávání se online.
 • Podpoříme zapojení nových technologií v kooperaci s veřejným a soukromým sektorem, např. monitoringu hluku, prašnosti, intenzity dopravy atp.
 • Co nejvíce dat bude publikováno ve strojově čitelném formátu na webu tak, aby mohly například i při výuce na školách vznikat zajímavé užitečné aplikace.
 • Budeme iniciovat modernizaci v České poště, aby lépe zvládala nápory lidí, například větším využíváním Balíkomatů, elektronizací některých postupů.
 • Rozšíříme síť veřejných WC dobrovolným zapojením restaurací a prodejen.

Školství, sport a volný čas

 • Zřídíme více dětských skupin nebo minimálně jednu školku, která bude přijímat dvouleté děti. Budeme aktivně řešit spory v MŠ Podsaďáček.
 • Podpoříme osobní růst učitelů a částečnou alternativní školní výuku na všech ZŠ. Zavedeme ve školách hodiny mediální, finanční a environmentální gramotnosti.
 • Chceme zdravější stravování ve školách, pokusíme se naše školy zařadit do projektu Zdravá školní jídelna. Nabídneme ve školách alternativy (vegetariánské, bezlepkové nebo bezlaktózové pokrmy).
 • Vytvoříme rozmanitější školní hřiště, mimo výukové hodiny přístupné veřejnosti.
 • Obnovíme naučné stezky v Praze 12 ve spolupráci s magistrátem a spolky, například Keltskou naučnou stezku v Šancích.

Zapojování občanů

 • Podporujeme občanskou angažovanost.
 • Budeme podporovat spolky, sportovní kluby a zájmové organizace.
 • Zprostředkujeme jednoduchou komunikaci obyvatel se svou radnicí všemi prostředky. Digitálně, telefonicky i písemně.
 • Zavedeme participační rozpočet, tedy vyčleníme část prostředků na projekty iniciované a vybrané občany.

Životní prostředí

 • Korektně vysoutěžíme zakázky na údržbu zeleně a nastavíme smlouvy tak, aby se například nesekala tráva, když se očekává sucho.
 • Obnovou a výsadbou dřevin ochladíme a zkrášlíme veřejný prostor. Podpoříme obnovu alejí ve volné krajině a podél komunikací.
 • Do veřejného prostoru chceme umístit více vodních prvků: brouzdališť pro děti, pítek.
 • Podpoříme hospodaření s dešťovou vodou, například informováním občanů o využití dotačního programu Dešťovka, aby voda neodtékala do kanalizace. Budeme iniciovat výstavbu retenční nádrže na spodní vodu tekoucí z drenáží kolem Komořanského tunelu.
 • Budeme prosazovat další opatření proti hluku a prašnosti.
 • Uvědomujeme si cennost zemědělské půdy a sídelní zeleně, a proto nebudeme podporovat neuváženou výstavbu na takových plochách. Nechceme ve veřejné zeleni používat jedovaté glyfosáty.
 • Podpoříme provozovatele občerstvení, aby nepoužívali jednorázové plasty.
 • Obnovíme a opravíme kompostéry po celé městské části.

Zdravotnictví a bezpečnost

 • Budeme dbát na to, aby obec napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči. Podporujeme paliativní péči.
 • Navážeme na podporu prevence kriminality, například formou přednášek a besed.
 • Budeme bojovat proti nelegálním hernám.

Podpora podnikání

 • Podpoříme vznik nových pracovních míst tím, že v novostavbách budou obchody, kanceláře, co-workingová centra a jiná občanská vybavenost.
 • Budeme propojovat místní podnikatele se školami a podporovat začínající firmy / startupy.
 • Chtěli bychom mít skutečné farmářské trhy, nikoli jen přeprodejce ovoce a zeleniny z velkoobchodu.
Navrhni úpravu