Developerský projekt spolustraníka? Pro ODS na Praze 12 žádný problém

Developerský projekt spolustraníka? Pro ODS na Praze 12 žádný problém

Na hranici lesa v Komořanech koupil Tomáš Vavřinec, člen ODS na Praze 7, skrz svou firmu Proinvex pozemek, na kterém se pokouší postavit 10 rodinných domů. Projekt ale naráží na nesoulad s územní studií Komořan i na nesouhlas MČ Praha 12.

Minulá vedení Prahy 12 s tímto projektem nesouhlasila.V roce 2016 zastupitelstvo odmítlo žádost na změnu územního plánu, naposledy pak dne 21.9.2021 podával na základě usnesení rady R-138-010-21 starosta Jan Adamec odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Toto odvolání bylo úspěšné, dne 13.12.2023 magistrát vydané stavební povolení zrušil (č.j.: MHMP 2179742/2023).

Průběh řízení ale přinesl překvapivý a nestandardní tah starosty Prahy 12, Vavřincova spolustraníka v ODS, Vojtěcha Kose. Ale popořadě.

Usnesení o nesouhlasu není pro ODS překážkou

Během odvolacího řízení se ukázalo, že jediným problémem stavebního projektu bude nakonec zhoršení prostupnosti územím, definovaným v §11 odst 3 Pražských stavebních předpisů (PSP).

Současný starosta Kos přes platné usnesení o nesouhlasu s projektem zaslal dne 9.10.2023 do odvolacího spisu dopis deklarující spolupráci MČ Praha 12 s investorem, a to zřízením schodišť. Citujeme: “Městská část Praha 12 spolupracuje se stavebníkem a potvrzuje toto: … Zřízením schodišť bude zabezpečena prostupnost území ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 pražských stavebních předpisů…” Tedy v dopise explicitně uvádí odkaz na splnění §11 odst 3 PSP - přesně tak, jak jeho stranický kolega z ODS pro svůj projekt nutně potřeboval.

K tomuto dopisu ale neměl starosta žádné usnesení samosprávy Prahy 12, které by spolupráci posvěcovalo. Jednal tedy jen za sebe. Využil své funkce starosty, aby vzbudil zdání, že tímto dopisem projevuje vůli městské části.

Odvolací orgán (magistrát) byl tímto rozporem v jednání městské části Praha 12 zaskočen, pozastavil se i nad tím, že spolupráce s developerem není stvrzena žádnou smlouvou. Opět citujeme: “Pouhý dopis MČ není smlouvou ani jiným závazným a vymahatelným právním jednáním a nelze tak mít důvodně za to, že bude zabezpečena prostupnost území ve smyslu výše uvedeného.”

Přes tuto snahu obou spojenců z ODS bylo odvolání proti projektu vyslyšeno a stavební povolení zrušeno. Kos s dopisem neuspěl. Naopak, magistrát dokonce ve svém rozhodnutí o zrušení uvádí, že ani schodiště pozemku na parc.č. 3867/16 navržené starostou Kosem nesplňuje Pražské stavební předpisy.

V jiných případech se samospráva drží územní studie Komořan

Územní studie Komořan je zapsaná, změny územního plánu z ní vycházející zatím ne. Proto se investor řídí současným územním plánem, který zástavbu na hranici lesa v omezené podobě umožňuje. Samospráva se však ve svých vyjádřeních k developerům doposud vždy držela projednaných územních studií, aby se pokusila zajistit stav v nich navržený.

Hlasování R-138-010-21 (odvolání ze dne 21.9.2021)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 0 1 2 0
TOP 09 3 0 0 0

Zde tedy ODS dělá jasnou výjimku, když deklaruje spolupráci i přesto, že územní studie toto území řeší jinak.

Pokud by nové vedení s tímto projektem přesto chtělo souhlasit, mělo by zrušit současné usnesení o nesouhlasu, alespoň uzavřít smlouvu o spolupráci a od developera vymoci finanční příspěvek (do kasy MČ Praha 12).


Jedná starosta proti smyslu platných usnesení rady a zastupitelstva?

Pro zjištění, jestli starosta Kos neporušil nějaké platné usnesení, zmiňme dvě relevantní platná usnesení

  1. Zásady MČ Praha 12 pro spolupráci s investory schválené usnesením zastupitelstva č. Z-26-016-22 uvádějící v bodě 4.2, že rada bez uzavření smlouvy o spolupráci nesmí k projektům vydávat souhlasná stanoviska.

    “ZMČ … ukládá Radě MČ Praha 12 … ke stavebním projektům dle bodu 2. tohoto usnesení nevydávat souhlasy s připojením na komunikaci, s umístěním souvisejících inženýrských sítí či jiné další souhlasy, a to do doby uzavření smluv dle bodu 4.1. tohoto usnesení”

  2. Nesouhlas MČ Praha 12 s projektem firmy PROINVEX schválený usnesením rady č. R-114-031-21 a usnesením o odvolání č. R-138-010-21.

Starosta Kos tedy svou deklarací jedná vyloženě proti smyslu těchto usnesení a pomáhá stavebníkovi realizovat jeho stávající variantu projektu, nikoli variantu dle územní studie Komořan.

Vedoucí odboru Kancelář městské části (OKM) ÚMČ Praha 12 Mário Koyš v průvodním dopise na dotaz Jana Adamce uvádí na obranu, že “Dle vyjádření starosty Ing. Vojtěcha Kose dopis potvrdil záměr městské části zajistit propojení pozemků ve správě městské části s lesem, a to přes pozemky stavebníka. Zamezení tohoto propojení stavebním záměrem stavebníka byla jednou z námitek městské části ve stavebním řízení. … Z hlediska právního předmětný dopis sám o sobě městskou část k ničemu nezavazuje.”

Pirátský exstarosta Jan Adamec k tomu uvádí: “Starosta městské části zastupuje městskou část nevenek a ve svém jednání se řídí usneseními městské části. Není tedy podle mě správné, aby starosta Kos v dopise tvrdil, že Praha 12 s developerem spolupracuje, když platné usnesení městské části obsahuje množství námitek. Proto se má i současný starosta snažit tento projekt změnit do podoby odpovídající územní studii a podaným námitkám. Svým jednáním starosta zasahuje do sporu o soulad projektu stavebníka se stavebním zákonem, a to zcela otevřeně na straně investora.”

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu