Soudem zrušená změna územního plánu na bývalých jeslích Levského dává šanci k zamezení stavby bytového domu uvnitř sídliště

Soudem zrušená změna územního plánu na bývalých jeslích Levského dává šanci k zamezení stavby bytového domu uvnitř sídliště

Městský soud v Praze zrušil 9.11.2022 změnu územního plánu na bývalých jeslích v ulici Levského, kde se již mnoho let snaží různí investoři postavit bytový dům. V roce 2010 se totiž podařilo investorovi a tehdejšímu radnímu Františku Adámkovi (ČSSD) na magistrátu prosadit změnu územního plánu z SV-A na SV-F, která místo nízkopodlažní budovy umožnila postavit 7podlažní dům. Projekt sledujeme na našem webu v sekci Výstavba.

Proti rozsudku podala protistrana dne 22.11.2022 kasační stížnost a definitivně tak rozhodně až Nejvyšší správní soud. Pokud by rozsudek potvrdil, územní plán by se na jeslích vrátil zpět na smíšené využití (SV) s kódem A. Kód A umožňuje postavit přibližně budovu stejné velikosti jaká na pozemku nyní stojí.

Další osud v rukou vlastníků okolních bytů a SVJ

Vzhledem k tomu, že bylo dne 18.5.2022 vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu 7podlažního bytového domu, dává listopadový výrok soudu šanci, že v následujícím řízení soud zruší i toto územní rozhodnutí a věc se tedy vrátí do stavu, kdy již nebude možné na bývalých jeslích takto vysoký dům postavit.

Nyní již záleží jen na přilehlých SVJ či jednotlivých majitelích bytů (účastníků stavebního řízení), jestli vytrvají a budou pokračovat v soudních řízeních a pokusí se dotáhnout i žalobu na neplatnost územního rozhodnutí.

Co se týče důvodů zrušení změny územního plánu, v rozsudku, který máme k dispozici, se v odstavcích 85 a 86 uvádí následující:

85 Městský soud uzavírá, že napadená Změna 2832/00 v části, která se týká pozemků parc. č. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany, postrádá konkrétní a podložené úvahy, na jejichž základě by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat důvodnost námitek směřovaných navrhovatelem do proporcionality odpůrcem zvoleného řešení. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že napadená Změna 2832/00, pokud se týká pozemků parc. č. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany, nebyla vydána zákonem stanoveným způsobem, a proto ji pouze v této části, tj. v textové i grafické části týkající se pozemků parc. č. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany, podle ust. § 101d odst. 2 věty první a ust. § 101b odst. 4 s. ř. s. ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. výrokem č. II zrušil.

86 Městský soud doplňuje, že považuje takto formulované vymezení zrušované části Změny 2832/00 za dostatečně určité, neboť z něj jednoznačně vyplývá, že v grafické části odůvodnění Změny 2832/00 – Schéma výkresu č. 4 Plán využití ploch s vyznačením závazných prvků prostorové regulace se ruší v Mapovém listu 09 u pozemků parc. č. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany jejich zvýraznění a nápis SV-F. Ruší se též část přílohy E1 – v části, která se týká změny označené jako U 0831 (str. 71 přílohy E1), v níž je uvedena změna míry využití území z kódu A v k.ú. Modřany, území všeobecně smíšené /SV – A / při ulici Levského, na kód F ve stávající ploše. Ruší se také část přílohy E2 – v části Úpravy provedené v roce 2010, úprava označená jako U 0831 (úprava – list 1, 2, příloha č. 1, 2), neboť i ta se týká pozemků parc. č. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany.

Soudní spis je u Městského soudu Praha veden pod spisovou značkou 6 A 62 / 2022, pomocí které se dá sledovat například na webu infosoud.cz.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu