Petice proti zastavění louky Na Hupech

Jedna z nejoblíbenějších rekreačních lokalit pro lidi na Praze 12 je Modřanská rokle. Zase hrozí, že nám jí výstavbou kousek uberou. Majitel louky na Hupech podal podnět na změnu územního plánu, která by umožnila výstavbu na louce Na Hupech u vstupu do Modřanské rokle. Vytvořili jsme petici a sbíráme pod ní podpisy.

Na louce se nachází vzácná rostlinná společenstva, jak ukazuje expertní posudek RNDr. Jiřího Vávry.

Kde se dá petice podepsat

  • středa 8. 5. cca mezi 14 - 22h na jednání zastupitelstva MČ Praha 12
  • víkendy mezi 15 - 18h přímo u louky, za podmínky, že nebude deštivo (v případě nejasností prosím kontaktujte kontaktní osobu)

Petice se dá také stáhnout, vytisknout, sbírat podpisy a pak doručit kontaktní osobě. Pod peticí mohou být podepsaní lidé s trvalým bydlištěm v Praze, nebo lidé bydlící v Praze, když uvedou svou pražskou adresu.

Text petice

PETICE

Zastupitelstvu městské části Praha 12
Zastupitelstvu hl. města Prahy
Petice podle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Nesouhlas se změnou územního plánu parcely č. 1829/1,2,3,4 v k.ú. Modřany – tzv. louky „Na Hupech“ – na okraji přírodní památky Modřanská rokle z SO3 na VV

My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, nesouhlasíme se změnou územního plánu, týkající se louky „Na Hupech“, číslo parcely 1829/1,2,3,4 v k.ú. Modřany, v současné době zařazené v katastru nemovitostí jako „zemědělský půdní fond“ a vedené v územním plánu jako plocha pro sport a rekreaci. Majitel, uvedený v katastru nemovitostí, žádá kvůli výstavbě „Volnočasového a školního areálu“ o změnu územního plánu na veřejnou vybavenost a chce zde postavit oplocený školní areál pro soukromou školu, školku a restauraci.

Důvody: Louka „Na Hupech“ je přirozenou součást Modřanské rokle, což je přírodní památka a zároveň oddechové místo pro občany naší městské část. Zástavbou na louce by došlo k narušení prostředí celé Modřanské rokle a zároveň zastavění jedné z nejužívanějších travnatých ploch v Modřanech.

Louka „Na Hupech“ je ve své východní část ochranným pásmem přiléhající PP Modřanská rokle, viz mapa. V ochranném pásmu nelze dle zákona č. 114/1992 Sb. realizovat žádnou činnost, která by snižovala ochrannou funkci tohoto pásma.

Mimo území ochranného pásma jsou na ploše Louky „Na Hupech“ přítomna cenná rostlinná a živočišná společenstva, která by realizací záměru zanikla. Plochy nejcennější jsou vyznačeny na mapě.

Další role území je rekreační, velmi významná v době překotného rozvoje obytných souborů vzniklých v nedávné době v bezprostřední blízkosti této lokality.

Je nepřípustné, aby ve velmi exponovaném prostoru, jakým je tento, zanikaly poslední zelené enklávy, které jsou „plícemi města“ a plní velmi významnou roli rekreační a sportovní (louka je velmi lákavým prostorem pro vycházky rodin do přírody s malými dětmi v letním období a pro sportovní vyžití (sáňkování, lyžování malých dětí) v období zimnímí).

Chraňme v pražském prostředí poslední zbytky přírody!

Mapa Mapa rostlin

Za petiční výbor:

  • RNDr. Jiří Vávra, CSc., Nečova 1177/18, Praha 12, biolog
  • Ing. Eva Tylová, K hájovně 826/35, Praha 12, zastupitelka MČ Praha 12 – kontaktní členka petčního výboru (eva.tylova@ecn.cz, tel.: 720 538 058)
  • Lukáš Findeis, Machuldova 578/19, Praha 12, zastupitel MČ Praha 12
  • Ing. Jana Soukupová, Ph.D., Pertoldova 3383/45, Praha 12, klimatolog
  • Ing. Matěj Mlčoch, Pertoldova 3338/33, Praha 12, pracovník státní správy v ochraně životního prostředí
Navrhni úpravu