Systém nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy

Systém nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy

V minulém čísle Novin Prahy 12 kolega za hnutí ANO uveřejnil článek týkající se „odsvěření našeho sběrného dvora“. Vzhledem k tomu, že k dané problematice mám osobně blízko, dovolím si k tomuto tématu napsat pár informací a uvést věc na pravou míru.

Úvodem je třeba zmínit, že na území hl. m. Prahy se v současnosti nachází celkem 22 sběrných dvorů, přičemž 19 z nich je zapojeno do celopražského systému (tzv. „sběrné dvory hl. m. Prahy“) a zbylé 3 jsou zřizovány městskými částmi (Praha 4, Praha 5, Praha 6). Každý sběrný dvůr má pochopitelně svého provozovatele (na Praze 12 je to SBO, nicméně v celé Praze provozují kromě Prahy 12, v podstatě jen 2 příspěvkové organizace zřizované městskými částmi).

Sběrný dvůr na Praze 12 patří mezi ty, které spadají pod celopražský systém nakládání s komunálními odpady. Za výše uvedené zapojení sběrného dvora do celopražského systému dostává naše městská část každoročně účelové neinvestiční dotace, které ale ovšem zdaleka nepokryjí reálné náklady provozu. Odsvěření pozemků za účelem následného provozování sběrného dvora v režii hl. m. Prahy je tedy už jen z ekonomického hlediska správný krok k zefektivnění hospodaření a uspoření ročních nákladů v řádů miliónů korun. K tomuto je navíc třeba podotknout, že hl. m. Praha má systém provozování sběrných dvorů zorganizován velmi dobře.

Obavy z toho, že na místě dnešního sběrného dvora vznikne překladiště odpadů pro Středočeský kraj či mini spalovna jsou naprosto zbytečné. K problematice spaloven uvádím to, že téměř veškerá produkce komunálních odpadů na území hl. m. Prahy končí v ZEVO Malešice. V současné době jsou na území ČR v provozu pouze 4 spalovny pro tepelné zpracování komunálních odpadů. Jakákoliv další výstavba je velice problematická a na dotčených pozemcích naší městské části naprosto nereálná. Co se týče údajného překladiště pro Středočeský kraj, to je nesmyslná fabulace – takto celopražský městský systém odstraňování komunálních odpadů skutečně nefunguje.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu