Dub vs. stavba U Dubu

Dub vs. stavba U Dubu

Mnoho z vás v tomto roce s obavami sledovalo výstavbu v největší blízkosti památného dubu na křižovatce ulic Československého exilu a Generála Šišky. Je to poslední budova z komplexu nazvaného U Dubu, původně měla být celá administrativní, později změněná na bytovou.

Odbor životního prostředí úřadu městské části Praha 12 (dále jen OŽP) považoval výstavbu domů v blízkosti chráněného dubu za nevhodnou a aby na tento problém upozornil, přihlásil dub v roce 2017 do ankety Strom roku. Nadace Partnerství, která tuto anketu vyhlašuje, udělila dubu v roce 2019 titul „Hrdina roku“. Zablokování výstavby však bohužel není v kompetencích odboru.

u-dubu-kdysi.jpg (nepravdivá vizualizace developera, zdroj: byty-u-dubu.cz)

Dub samotný je asi 170 let starý. Původně rostl u polní cesty vedoucí do starých Modřan. V uplynulých desetiletích se změnila úroveň terénu a dub je dnes v prohlubni. Všichni jsme s obavami sledovali, jak se stavba stále více přibližuje k tomuto památnému dubu.

Důvodem bylo několikrát změněné územní rozhodnutí o umístění stavby. Původně měla mít delší strana budovy podél komunikace Čs. exilu délku nejvýše 41,7 m. V roce 2013 bylo Odborem výstavby úřadu městské části Praha 12 vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, kde delší strana podél komunikace Čs. exilu byla již 45 m. V roce 2017 byla investorem navržena změna funkce objektu z čistě administrativní funkce na funkci bytovou s malým podílem obchodních a nebytových prostor, proti čemuž Rada městské části vydala nesouhlasné usnesení (R-120-002-17). Odbor výstavby městské části však tuto změnu nakonec povolil. Součástí této změny bylo zároveň prodloužení délky budovy na délku 50,2 m, ta tedy nakonec o 8,5 metru blíže ke stromu než původně.

Od roku 2001 je dub z rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy prohlášen za památný. Všechny památné stromy nechává magistrát každé čtyři roky změřit a ošetřit. Každý památný strom má vymezeno ze zákona základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. Poslední odborné měření proběhlo v roce 2017, kdy obvod kmene byl 358 cm a ochranné pásmo 11,24 m. Další měření z magistrátu proběhne v roce 2021, a proto OŽP z vlastní iniciativy provedl letos v září měření, kterým bylo zjištěno, že je strom od domu 11-11,5m a stavební firma tedy velmi přesně dodržela ochranné pásmo.

u-dubu-kdysi.jpg (jedna z dřívějších variant projektu z roku 2007 než se objem objektu A přelil k ulici Čs. exilu)


Postup projektu

 • 1989 projekt víceúčelové sportovní haly (v rámci výstavby sídliště)
 • 1991 provedeny základové konstrukce a venkovní úpravy (oplocení, vjezdová vrata)
 • 1998 MHMP vyhlásil 2 obchodní veřejné soutěže - nájemce nebyl vybrán
 • 14.9.2000 svěření pozemků MČ Praha 12
 • 18.11.2003 Zastupitelstvo MČ Praha 12 souhlasí se záměrem prodeje pozemků (usn.č. 105/2003), do té doby se pokoušela MČ pozemky investorům pronajmout
 • 21.9.2004 ZMČ schvaluje nejvhodnější architektonický návrh - výsledek veřejné obchodní soutěže (usn.č. 200/2004)
 • 20.7.2005 smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky 4400/565 a 4400/152 (celkem 11 701 m2) za cenu celkem 46 000 000 Kč mezi Kuchař & Thein a MČ Praha 12
 • 12.12.2006 Rada MČ Praha 12 souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí (usn.č. 04.33.06)
 • 25.9.2007 vydáno územní rozhodnutí (délka objektu 41,7 m)
 • 3.8.2011 kupní smlouva na pozemky mezi Kuchař & Thein a MČ Praha 12 (součástí je snížení výšek budov)
 • 17.1.2013 změna územního rozhodnutí (délka objektu 45 m)
 • 28.4.2017 nesouhlasné usnesení rady se změnou funkce objektu A (R-120-002-17)
 • 19.6.2017 změna územního rozhodnutí (délka objektu 50,2 m)
 • 26.6.2017 usnesení rady (R-130-041-17) k odvolání se k územnímu rozhodnutí
 • 22.12.2017 zamítnutí odvolání magistrátem

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu